Hoofdstuk 7 Woordformules. Planner klas 1 MW12

Kennen                             Kunnen Begrijpen
 • voorrangsregels: 1. ( )  2. x :  3. + - 
 • hoe je tussenstappen opschrijft
 • lange deelstreep
 • pijlenketting
 • (woord/letter)formule
 • lineaire formule en grafiek
 • stijgend/dalend
 • vergelijken
 • omslagpunt
 • snijpunt
 • rij

 • de voorrangsregels toepassen bij meervoudige bewerkingen door tussenstappen op te schrijven
 • een grafiek bij een lineaire formule tekenen door eerst een tabel te maken
 • bij een beschrijving (context) een lineaire formule opstellen
 • bij een tabel een lineaire formule vinden
 • bij een rij getallen een lineaire formule opstellen
 • bij een lineaire grafiek een formule opstellen 
 • kenmerken van een lineaire formule of grafiek herkennen, zoals beginwaarde en stijgen/dalen
 • twee grafieken in één assenstelsel tekenen
 • het snijpunt/omslagpunt van twee grafieken aflezen
 • pijlenkettingen omzetten in een lineaire formule
 • bij een rij getallen het (bijvoorbeeld) 37e getal vinden met een lineaire formule
 • nagaan of een getal in een rij voorkomt (met formule)
 • verschillende maar gelijkwaardige formules vinden (eerst keer daarna plus; of met haakjes eerst plus daarna keer)
 • wanneer bij meervoudige bewerkingen met + - x : ( ) tussenstappen apart of gelijktijdig gedaan mogen worden
 • wat het verschil is tussen twee identieke en twee gelijkwaardige formules is
 • wat een formule is/doet
 • dat met verschillende formules hetzelfde berekend kan worden