WISPLAN voor vwo wiskunde
editie    docent    leerling  scorm   links   contact

Kennen, kunnen, begrijpen lijst bij Moderne Wiskunde (editie 9) voor klas: 1v 2v 3v

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12

Hoe doe je wiskunde?

Hoofdstuk 1 Ruimtefiguren.

Kennen Kunnen Begrijpen
- ribbe, hoekpunt, (grens)vlak
- uitslag, bouwplaat
- draadmodel
- aanzicht
- kijklijn
- Platonische & Archimedische lichamen
- regel van Euler en weten wanneer die geldt

- voor-, zij- en bovenaanzichten kunnen tekenen
- op twee manieren aantal ribben en hoekpunten uitrekenen van (half)-regelmatige lichamen
- regel van Euler, controleren of
V + H = R + 2
- met behulp van kijklijnen gebied kleuren wat zichtbaar is
- met behulp van kijklijnen en aanzichten positie bepalen waar foto genomen is
- berekenen hoeveel ijzerdraad nodig is om een draadmodel te maken

- de berekeningen voor het aantal ribben en hoekpunten.
- let op: de regel van Euler hoef je nog niet te begrijpen, alleen te kennen en kunnen.
Planner.    Docent

Hoofdstuk 2 Hoeken en afstanden

Kennen Kunnen Begrijpen
- geodriehoek
- hoek
- graden
- koers
- evenwijdig, loodrecht
- gestrekte hoek
- scherp en stomp
- rechte hoek
- loodlijn
- afstand
- straal, cirkel
- diagonaal, zijde
- scheef of schuin vierkant
- hoeken kleiner dan 180 graden meten en tekenen
- hoeken groter dan 180 graden meten en tekenen met een geodriehoek
- een scheef of schuin vierkant tekenen op blanco papier
- ruitjespapier handig gebruiken bij het tekenen van scheve vierkanten
- met een passer een cirkel tekenen
- regelmatige zeshoek tekenen met een passer
- regelmatige vijfhoek tekenen met een geo
- koersen meten en tekenen
- waarom de afstand tussen punt en lijn loodrecht genomen wordt
- hoe je je geodriehoek kan neerleggen om hoeken te meten en tekenen
- welke getallen je moet nemen bij het aflezen van een hoek op je geo
Planner.    Docent

Hoofdstuk 3 Grafieken

Kennen Kunnen Begrijpen
- tabel
- grafiek
- assenstelsel
- zaagtand
- welke grootheid op de horizontale as en op de verticale as moet
- stapgrootte 1,2,5 of een veelvoud van 10
- assen benoemen
- oorsprong
- coördinaten
- 1e of x-coördinaat
- 2e of y-coördinaat

- bij een tabel een grafiek kunnen tekenen
- kiezen: grootste getallen op de assen, wel/niet zaagtand, stapgrootte, wel/niet vloeiend
- aflezen uit een grafiek
- voorspellen hoe een grafiek verder loopt
- een globale grafiek schetsen bij het vullen van een vaas (hoogte-tijd)
- een globale grafiek schetsen bij een wandeling, fietstocht of iets dergelijks (afstand-tijd; snelheid-tijd)
- coördinaten uitrekenen van een ontbrekend punt van een scheef vierkant
- van een ver of tussenliggend punt op een rechte lijn de andere coördinaat kunnen uitrekenen

- wanneer een zaagtand wel of niet handig is
- welke grafiek bij een verhaal past
- hoe je de coördinaaten van een hoekpunt van een vierkant berekent door zelfde richting en afstand te gebruiken
- hoe je de coördinaaten van een ver of tussenliggend punt op een rechte lijn berekent door met een vaste richting er in grote of kleine stappen naar toe te "lopen"
Planner.    Docent

Hoofdstuk 4 Negatieve getallen

Kennen Kunnen Begrijpen

- negatieve getallen
- kleiner <
- groter >
- gelijk =
- voorrangsregels

     ( )
     x :
     + -
- hoe je tussenstappen opschrijft
- tegengestelde
- lange deelstreep
- in een grafiek blijven altijd de oorsprong en de assen zichtbaar
- vanaf de oorsprong naar links en omlaag negatief, naar rechts en omhoog positief
- vector

- van twee positieve en/of negatieve getallen bepalen welke het grootst is (breuken doen ook mee)
- uit het hoofd optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met negatieve getallen (rekenmachine niet toegestaan)
- de voorrangsregels toepassen bij meervoudige bewerkingen
- grafieken tekenen bij een tabel met nu ook negatieve waarden daarin
- waarden aflezen uit een grafiek
- bepalen hoeveel de grafiek gestegen/gedaald is
- schatten/controleren wanneer van twee getallen de som of het verschil positief danwel negatief is
- hoe je in een grafiek de getallen plaatst langs de assen
- wanneer je wel/geen zaagtand inzet
- wanneer bij meervoudige bewerkingen met + - x : () tussenstappen apart of gelijktijdig gedaan mogen worden
- hoe je som en verschil van 2 positieve en/of negatieve getallen als pijlen (vectoren) kunt voorstellen (som kop aan staart; verschil staart naast staart)
Planner.    Docent

Hoofdstuk 5 Getallen

Kennen Kunnen Begrijpen
- breuken
- verhouding
- machtsverheffen (M)
- kwadrateren (K)
- voorrangsregels

     ( )
     MK(W)
     x :
     + -
- decimaal getal
- afronden
- stroomdiagram
- som, verschil, product, quotient
- grondtal, exponent,
- tot de ... macht
- kwadraat
- Worteltrekken (W) hoeft nog niet
- van twee breuken bepalen welke het grootste is (negatieve getallen doen ook mee)
- breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en machtsverheffen, ook met "helen erin"
R ekenmachine nu toegestaan.
- bij machtsverheffen kunnen omgaan met breuken, mintekens en haakjes
- een getal schijven als een macht
- de voorrangsregels toepassen bij meervoudige bewerkingen, nu ook met machtsverheffen en breuken
- afronden op ... decimalen
- in een stroomdiagram berekeningen met breuken uitvoeren
- waarom je bij breuken vermenigvuldigen teller x teller gedeeld door noemer x noemer mag doen (met tekening)
- waarom bij breuken delen je mag vermenigvuldigen met het omgekeerde
- waarom (2+1/3) x (3+1/4) niet gelijk is aan (6+1/12) en uitleggen met tekening hoe dat wel moet
- wanneer bij meervoudige bewerkingen met + - x : M () tussenstappen apart of gelijktijdig gedaan mogen worden
- wanneer je in een stroomdiagram breuken moet vermenigvuldigen, optellen en wanneer je 1 - ... kunt gebruiken
Planner.    Docent

Hoofdstuk 6 Verhoudingen

Kennen Kunnen Begrijpen
- verhouding
- verhoudingstabel
- schaal
- procent, percentage
- groeifactor
- beelddiagram
- frequentie
- cirkeldiagram
- sector
- stroomdiagram


- (nog geen kruisproduct)
- met een verhoudingstabel ontbrekende waarden uitrekenen, zowel slim zonder rekenmachine via de 1 of rechtstreeks met rekenmachine (gewicht-prijs; euro-dollar,...)
- met verhoudingstabel percentages berekenen (Van breuk naar percentage)
- (procentuele) toe-/afname berekenen
- eindwaarde berekenen bij gegeven startwaarde en procentuele toe- of afname
-startwaarde berekenen bij gegeven eindwaarde en procentuele toe-/afname
- schaal bepalen/berekenen an andere bereningen met schaal
- bij verkleining/vergroting maximale/minimale schaal kunnen berekenen en afronden
- hoeken sectoren cirkeldiagram meten/berekenen
- cirkeldiagram tekenen/aflezen
- beelddiagram rekenen/lezen
- in een stroomdiagram berekeningen met breuken, decimalen en procenten uitvoeren.
- wanneer je wel en geen verhoudingstabel kan gebruiken
- hoe je in een verhoudingstabel met "keer-getalletjes" (procent)-vraagstukken kunt oplossen
- delen door 0,80 niet hetzelfde is als vermenigvuldigen met 1,20
- procentuele toe-/afname neerkomt op vermenigvuldigen met een groeifactor
- voor welke doeleinden cirkeldiagrammen geschikt zijn.
- wanneer je in een stroomdiagram moet vermenigvuldigen, optellen en wanneer je 1 - ... kunt gebruiken
Planner.    Docent

Hoofdstuk 7 Woordformules en (letter)formules

Kennen Kunnen Begrijpen

- verband
- grootheden, eenheden
- lineair
-
pijlenketting
-
woordformule
- (letter)formule
- het kwartet: tabel, grafiek, context, formule
- rij
- stroken
- etiket, expressie

- Bij een rij getallen het 37e getal vinden met een lineaireformule
- nagaan of een getal in een rij voorkomt (met formule)
- bij stroken pijlenkettingen vinden
- pijlenkettingen omzetten in een formule
- bij een tabel een lineaire formule vinden
- bij een grafiek een lineaire formule vinden
- bij een context een lineaire formule vinden
- bij een formule een tabel en grafiek maken
- verschillende maar gelijkwaardige formules vinden (eerst keer daarna plus; of met haakjes eers plus daarna keer)
- wat het verschil is tussen twee identieke en 2 gelijkwaardige formules is
- wat een formule is/doet
- dat met verschillende formules hetzelfde berekend kan worden
- waarom het belangrijk is om kennis te maken met verschillende maar gelijkwaardige formules
Planner.    Docent

Hoofdstuk 8 Werken met formules (Verbanden Vergelijken)

Kennen Kunnen Begrijpen
- lineaire verbanden
- vergelijken
- omslagpunt
- methode van het kleiner wordende verschil
- inhalen
- ontmoeten/ tegemoet komen
- dubbele tabel
- snijpunt
- lineaire formules opstellen bij een grafiek, tabel en context met en zonder haakjes
- met een dubbele tabel omslagpunt vinden
- twee grafieken in 1 assenstelel tekenen
- snijpunt in grafiek aflezen
- omslagpunt berekenen met inhalen of ontmoeten
- berekenen wanneer het verschil van 2 formules een bepaalde waarde heeft
- met verschilformule is nul het omslagpunt vinden
- berekenen wanneer een formule een bepaalde waarde heeft
- waarom bijvoorbeeld de formule
y=2(x-15)
de x-as snijdt in (15,0)
- waarom bijvoorbeeld de formule
y=2(x-20)+10 door (20,10) gaat
- waarom bijvoorbeeld de formule
y=2x-30 de y-as as snijdt in (0,-30)
- waarom de3 formules hierboven gelijkwaardig zijn
- dat er dus verschillende formules bestaan voor dezelfde rechte lijn
- van twee formules het snijpunt vinden als het verschil 0 is
Planner.    Docent

Hoofdstuk 9 Vlakke figuren

Kennen Kunnen Begrijpen
- (lijn)symmetrie
- draaisymmetrie
- puntsymmetrie
- symmetrie-as
- spiegelen
- gelijkzijdige driehoek
- gelijkbenige driehoek
- rechthoekge driehoek
- vierkant, rechthoek, parallellogram, vlieger, ruit
- evenwijdig/parallel
- (lood)recht
- z-hoek, F-hoek,
- overstaande hoek
- somregel hoeken in driehoek
- gestrekte hoek regel
- een figuur spiegelen in een lijn
- een figuur puntspiegelen in een punt
- lijnsymmetrie herkennen
- aantal symmetrie-assen kunnen geven
- draaisymmetrie herkennen
- puntsymmetrie herkennen
- eigenschappen noemen van vierhoeken waarbij je let op: lengte zijden, evenwijdigheid zijden, zijden loodrecht, diagonalen loodrecht, diagonalen snijden elkaar midden door, overstaande hoeken, lijnsymmetrie, puntsymmetrie, draaisymmetrie
- hoeken berekenen met behulp van de
"vijf gereedschappen"
- de WUT-aanpak bij hoeken berekenen
- hoek bereken tussen de wijzer van de klok
- dat puntsymmetrie hetzelfde is als draaisymmetrie over 180 graden
- de hoekberekeningen
Planner.    Docent

Hoofdstuk 10 Oppervlakte en inhoud

Kennen Kunnen Begrijpen
- Metriek
- Grootheden, eenheden
- Lengte in meters (m)
- Oppervlakte in vierkante meters (m2)
- Inhoud in kubieke meters (m3)
- milli, centi, deci, deca, hecto, kilo
- liter
- are, hectare
- regel oppervlakte driehoek
- inlijsten
- Omrekenen lengtematen
- Omrekenen oppervlaktematen ook met (hect)are
- Omrekenen inhoudsmaten ook met liters
- Omrekenen met vreemde maten
- de oppervlakte van een driehoek berekenen met een regel
- de oppervlakte van een figuren berekenen d.m.v. inlijsten
- Waarom oppervlakte niet altijd lengte keer breedte is
- Verschil tussen definitie en regel
- Hoe je vreemde maten omrekent
-
Planner.    Docent

Hoofdstuk 11 Vergelijkingen

Kennen Kunnen Begrijpen

- waarmakers (inktvleksommen, stipsommen)
- vergelijking
- oplossen
- bordjesmethode (inktvlek methode)
- afronden
- exact
- benadering
-het teken voor "is ongeveer gelijk aan"
- weten wat je wel en niet noteert bij vergelijkingen oplossen

- waarmakers kunnen oplossen
- vergelijkingen oplossen
- antwoorden controleren
-
getallen afronden
- exact antwoord geven of benaderen

- formule vinden bij grafiek, tabel of context
- met formule verre of moeilijk afleesbare uitkomsten berekenen
- je houden aan de notatie afspraken voor het oplossen van vergelijkingen

- verschil tussen een formule en een vergelijking
- verschil tussen exact en benadering
- waarom we afspeken dat bij het oplossen van een vergelijking iedere regel gelijkwaardig moet zijn
Planner.    Docent

Hoofdstuk 12 Rekenen met variabelen

Kennen Kunnen Begrijpen
- algebra
- variabele
- som, termen
- gelijksoortige termen
- product, factoren
- grondtal, exponent
- kwadratische formule
- herleiden (korter, zonder haakjes schrijven)
- rechthoek model
- omtrek, oppervlakte

- formules korter schrijven
- formules zonder haakjes schrijven
- gelijksoortige termen herkennen
- rekenen met machten
- voorrangsregels toepassen bij herleiden
- formules voor omtrek en oppervlakte vinden en korter schrijven
- dubbele haakjes wegwerken


- het nut van herleiden uitleggen
- verband leggen met H7 en H8, formules vinden en vergelijkingen oplossen
- met optellen en aftrekken gelijksoortige termen samennemen, erbij en eraf mag in willekeurige volgorde
+3 - 2 zelfde als -2 +3
maar let op: 3 - 2 niet hetzelfde als 2 - 3
Dus 25 - 6x - 4x = 25 - 10x en dus niet 25 -2x
maar 25 - (6x - 4x) is wel 25 - 2x
- meerwaarde van geometrische algebra inzien
- haakjes wegwerken toelichten met rechthoekmodel en 'broodje cola verhaal'

Planner.    Docent